สร้างฟอร์มแบบ Mother and Child

สำหรับการสร้างฟอร์มแบบแม่ลูกในลํกษณะ Form View แทบไม่มีอะไรต้องทำมาก เพียวแค่เลือกตารางที่สัมพันธ์กันในลักษณะแม่ลูก 2 ตาราง แล้วให้ Form Wizard ทำให้เท่านั้น

Complete and Continue