ติดตาม Dead/Slow Stock

ระบบต่างๆ เหมือนกับตัว ติดตามงานขาย แต่ตัวผลลบระหว่างวันที่ปัจจุบันกับวันที่ของเข้า สื่อถึงระยะเวลาที่ของคาอยู่ใน Store ของเรา ซึ่งถ้านานเกิน 6 เดือน เราเรียกว่า slow แต่เกิน 2 ปี เราเรียกว่า Dead Stock ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการ เพื่อเอาเนื้อที่และเงินหมุนเวียนคืนกลับมาเพื่อคงสภาพคล่องขององค์กร

Complete and Continue