รายการขายค้างส่ง - Sales Backlog

Group หรือ Summary Query เป็น Query ที่ทำไว้ดูเฉยๆ ไม่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข หรือใช้เชื่อมโยงไปทำอะไรได้ เพราะแต่ละบรรทัด เป็นการรวมข้อมูลมาจากหลายบรรทัด

สำหรับการใส่สูตรใน Group ให้ระลึกไว้เสมอว่า นอกจากตัวเลือก Group ที่ชื่อ Field ไม่เปลี่ยนแล้ว ตัวเลือกอื่นมีการเปลี่ยนชื่อหมด โดยจะเอาตัวเลือกนั้นๆ มาใส่หน้าชื่อ Field แล้วตามด้วย 'of' และชื่อ Field อยู่ท้ายสุด อย่าง SumOfInvQty เป็นต้น

ส่วน Field สูตรทั้งหลาย ให้ใช้ตัวเลือก Expression


สำหรับการแก้ปัญหาค่า Null (ไม่มีค่า) ให้ใช้ Function NZ ดังนี้

SaleBacklog: [sqty]-Nz([sumofinvqty],0)

Complete and Continue